Ir al contenido principal

Observatori del Menor

Declaració dels defensors autonòmic davant la crisi de refugiats, Vitòria febrer 2017

Portal de la Transparència

Punt General d'Entrada de Factures Electròniques

logo FACe punt general d'entrada de factures electrònicques

RSS

Què és?

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana és l'alt comissionat de les Corts Valencianes, designat per estes per a la defensa dels drets i les llibertats compresos en els títols I de la Constitució i II de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, dins del seu àmbit competencial i territorial.

Per a desenvolupar les seues funcions, l'article 38 del nostre Estatut i la Llei 11/1988, de la Generalitat Valenciana, que regula la institució del Síndic, el faculten per a supervisar l'actuació de les administracions públiques valencianes, dels organismes autònoms, les empreses i la resta d’ens públics que en depenguen o hi estiguen participats i, en general, de qualsevol empresa o organisme que duga a terme funcions de servici públic, i tot això en els termes fixats per la Llei 11/1988 indicada.

D'acord amb el que disposa esta Llei, el Síndic de Greuges, en l'exercici de les seues funcions, podrà iniciar, d'ofici o a instància de part, qualssevol investigacions conduents a esclarir els actes i les resolucions de les administracions de la Generalitat, les seues autoritats i funcionaris, com també dels ens, organismes o empreses assenyalats en el paràgraf anterior.

Estes investigacions tenen com a finalitat comprovar si els drets i les llibertats dels ciutadans poden haver estat vulnerats, col·lectivament o individualment, com a conseqüència d’aquells actes i resolucions.

Conseqüentment, les actuacions del Síndic no es limiten a donar resposta a les queixes plantejades per la ciutadania, sinó que de manera permanent ha de mantenir una conducta activa, dirigida a detectar situacions o circumstàncies que puguen derivar en violacions dels drets i de les llibertats que han de ser protegits, encara que estes violacions no s’hagen materialitzat o no hagen estat denunciades per les persones afectades.

La situació d'especial fragilitat que pot concórrer en la gent gran, les persones amb discapacitat, les persones dependents o altres col·lectius, especialment aquells que agrupen persones que es troben en risc d’exclusió social o que tenen perill de patir-la, atesa la seua inexistent organització i on la nostra ajuda pot ser més necessària, aconsella la creació d'un observatori que supervise, de manera particular i amb detall, el compliment de les obligacions que les administracions públiques de la Comunitat Valenciana han d'assumir per a garantir els drets reconeguts legalment a totes estes persones.

En este sentit, els articles 10 i 13 de l'Estatut d'Autonomia i les diverses lleis que els despleguen contenen uns mandats de protecció inequívocs, amb els quals cal ser especialment diligents.

Atents a la nostra realitat social, d'acord amb la legislació vigent i per decisió del Síndic de Greuges, ratificada en Junta de Coordinació de l'1 de desembre de 2015, es va constituir en esta institució l'Observatori per a la defensa dels drets de les persones en situació de vulnerabilitat.

L'objectiu principal de l'Observatori és crear un espai viu de comunicació i intercanvi, en què poder mantenir un contacte permanent amb professionals i representants d'entitats que desenvolupen la seua labor en l'àmbit de la discapacitat, la dependència, l'atenció a persones majors i en altres col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat, a fi de conéixer, analitzar i valorar els problemes que, diàriament, afecten els integrants dels grups socials esmentats.

Este dispositiu és configurat com un instrument de suport a la labor del Síndic de Greuges a l'hora d'elaborar recordatoris del deure de complir la normativa vigent, recomanacions i suggeriments dirigits a les administracions públiques valencianes, una funció que li ha estat encomanada per l'Estatut d'Autonomia i la seua legislació de desplegament.

Sense ànim d'establir-ne un nombre limitat, volem destacar com a objectius funcionals de l'Observatori per a la defensa dels drets de les persones en situació de vulnerabilitat del Síndic de Greuges els següents:

  • Compartir, analitzar i difondre tot tipus d'informacions relatives a la situació de les persones en situació de vulnerabilitat, amb especial atenció a les seues necessitats i demandes davant de les administracions públiques valencianes.
  • Generar un espai de reflexió en què es puguen elaborar propostes de progrés dirigides a les administracions competents, amb l'objectiu de millorar les actuacions que es desenvolupen en matèria d'atenció a la gent gran, persones amb discapacitat, persones en situació de dependència i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat dins el territori de la Comunitat Valenciana.
  • Vigilar els escenaris de risc que poden derivar en situacions d'exclusió social per a elaborar indicadors d'alerta primerenca.
  • Analitzar les tendències de futur que poden condicionar els drets i el benestar dels grups socials assenyalats, de manera que siga factible avançar actuacions preventives.
  • Promoure l'intercanvi d'informació i experiències amb institucions d'àmbit nacional i internacional relacionades amb els objectius d'este Observatori.
  • Seleccionar i difondre iniciatives i bones pràctiques recomanables en els àmbits de polítiques públiques i actuacions privades.
  • Fomentar en la societat valenciana la sensibilitat envers els drets de les persones en situació de vulnerabilitat, promoure la defensa de la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació, com també de polítiques que garantisquen l'accessibilitat universal a tots els beneficis i drets.
  • Contribuir a difondre les funcions i actuacions del Síndic de Greuges en el seu paper de defensor dels drets de la ciutadania davant de l'acció o la inacció de les administracions públiques.
  • Donar a conéixer el tràmit procedimental seguit per la institució del Síndic de Greuges en les seues diverses actuacions, ja siguen queixes d'ofici, queixes presentades per les persones interessades o informes especials.Millorar el coneixement que tenen les persones en situació de vulnerabilitat de la institució del Síndic de Greuges i elaborar propostes per a assolir-lo.

Observatori de la Vulnerabilitat del Síndic

Accés a la seu electrònica

Seu electrònica

 

© Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana