Ir al contenido principal

Observatori de la Vulnerabilitat. Plenari

El Ple es configura amb una representació plural dels distints sectors de la societat interessats en la promoció i protecció dels drets de les persones majors, les persones amb discapacitat, les persones dependents i d'altres col·lectius en situació de vulnerabilitat. Hi estan representats, entre d’altres:

  • Organitzacions no governamentals, associacions i entitats de defensa dels drets dels col·lectius indicats
  • Organitzacions sindicals més representatives
  • Organitzacions socials i professionals
  • Universitats i persones expertes en les distintes matèries.

El Ple es reunirà en sessió ordinària amb periodicitat trimestral i en sessió extraordinària sempre que ho sol·licite alguna persona integrant del Ple i ho considere convenient el Síndic de Greuges, atenent a la urgència de l'assumpte que calga tractar.

Les convocatòries de les reunions ordinàries i extraordinàries s’hauran de fer amb una antelació mínima de set dies.

En les convocatòries es concretaran els punts de l'ordre del dia, l'hora de començament i finalització de la reunió i el lloc de trobada.

Actualment, el Plenari està constituït de la següent forma:

1. Organizaciones no gubernamentales
2. Organizaciones sindicales
3. Organizaciones sociales y profesionales
4. Universidades y expertos

Informe sobre Atenció i Protecció a les víctimes de violència de gènere. Juny 2017

Jornada: L'atenció a la salut mental infantojuvenilAlcacant, 29 novembre 2017

Observatori de la Vulnerabilitat del Síndic

Accés a la seu electrònica

Seu electrònica

 

© Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana