Ir al contenido principal

Observatori del Menor

Declaració dels defensors autonòmic davant la crisi de refugiats, Vitòria febrer 2017

Portal de la Transparència

Punt General d'Entrada de Factures Electròniques

logo FACe punt general d'entrada de factures electrònicques

RSS

Observatori de la Vulnerabilitat. Plenari

El Ple es configura amb una representació plural dels distints sectors de la societat interessats en la promoció i protecció dels drets de les persones majors, les persones amb discapacitat, les persones dependents i d'altres col·lectius en situació de vulnerabilitat. Hi estan representats, entre d’altres:

  • Organitzacions no governamentals, associacions i entitats de defensa dels drets dels col·lectius indicats
  • Organitzacions sindicals més representatives
  • Organitzacions socials i professionals
  • Universitats i persones expertes en les distintes matèries.

El Ple es reunirà en sessió ordinària amb periodicitat trimestral i en sessió extraordinària sempre que ho sol·licite alguna persona integrant del Ple i ho considere convenient el Síndic de Greuges, atenent a la urgència de l'assumpte que calga tractar.

Les convocatòries de les reunions ordinàries i extraordinàries s’hauran de fer amb una antelació mínima de set dies.

En les convocatòries es concretaran els punts de l'ordre del dia, l'hora de començament i finalització de la reunió i el lloc de trobada.

Actualment, el Plenari està constituït de la següent forma:

1. Organizaciones no gubernamentales
2. Organizaciones sindicales
3. Organizaciones sociales y profesionales
4. Universidades y expertos

Observatori de la Vulnerabilitat del Síndic

Accés a la seu electrònica

Seu electrònica

 

© Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana