Ir al contenido principal

FAQ's

 1. Com puc presentar la meua queixa?

  Esta informació està en la web (Vull presentar una queixa).

 2. El Síndic és gratuït?

  Sí, és completament gratuït per a tots els ciutadans que ens formulen les queixes. Tampoc no cal l'assistència d'un advocat ni la representació d'un procurador per a dirigir-se a nosaltres.

 3. Com es tramita una queixa?

  Esta informació està en la web (Com es tramita una queixa).

 4. Què són les al·legacions i com puc fer-les?

  Primerament, demanem un informe a l'administració afectada sobre l'assumpte de què es tracte la queixa, i després l'enviem a la persona interessada perquè en prenga coneixement. Les al·legacions són les manifestacions que la persona autora de la queixa considera oportú fer perquè consten en l'expedient. Així, hauran de fer referència a la seua conformitat amb el que diu l'administració corresponent o, per contra, si hi ha observat algun error, caldrà que el faça constar. En definitiva, és l'oportunitat que la persona interessada té de justificar les seues peticions en la queixa, una vegada que ja coneix els arguments de l'administració corresponent.

 5. Puc recórrer les decisions del Síndic si no em són favorables o si no hi estic d'acord?

  No. La llei que regula el Síndic de Greuges establix expressament que les seues decisions no són susceptibles de recurs. Tanmateix, el ciutadà sempre pot aportar-hi noves circumstàncies que seran adequadament valorades.

 6. L'Administració ha de complir la resolució del Síndic obligatòriament?

  No. L'Administració està obligada a respondre per escrit, dins el termini d'un mes, i dir-nos si accepta o admet la nostra recomanació o, si s'escau, les raons que justifiquen el fet de no acceptar-la. Des de la nostra institució informem la persona interessada, tant del resultat de les investigacions, com de la resposta que ha donat l'Administració. A més, el Síndic presenta anualment a les Corts Valencianes un informe en el qual s'especifiquen els suggeriments o les recomanacions que han estat admeses per l'Administració.

 7. El Síndic és el defensor del menor?

  Sí, actualment sí que ho és. La llei de protecció integral de la infància, de 2008, preveu la posada en marxa de la figura del comissionat del menor o pare d'òrfens, a qui correspondrà la promoció i defensa dels drets dels menors a la Comunitat Valenciana. Tanmateix, encara no ha entrat en vigor.

  Fins que això s'esdevinga, el Síndic, com a defensor dels drets dels ciutadans, també assumix la defensa dels drets dels menors d'edat i tramita queixes sobre les situacions d'amenaça o vulneració de drets dels xiquets. Tanmateix, no pot intervenir en casos particulars, la solució dels quals correspon als tribunals de justícia (per exemple, separacions matrimonials o divorcis).

 8. Tinc un problema amb la companyia elèctrica, de telefonia, etc., puc anar al Síndic?

  Sí, però en estos casos resulta imprescindible que, abans de presentar la queixa en el Síndic, el ciutadà es dirigisca directament a l'administració competent, ja que el Síndic no pot supervisar l'actuació d'empreses privades, com ara les que presten estos servicis.

  Per tant, en primer lloc, la persona usuària ha de formular una reclamació al servici d'atenció al client de l'empresa de què es tracte i, en segon lloc, ha d'utilitzar la via administrativa i dirigir-se a la Direcció General d'Energia ―si es tracta d'un problema de subministrament elèctric―o la Secretaria d'Estat ―si es tracta d'un problema relacionat amb el servici de telefonia. La falta de resposta d'estos òrgans o qualsevol altra circumstància relativa a la seua actuació sí que pot donar lloc a la intervenció del Síndic.

 9. No estic d'acord amb una sentència judicial, pot revisar-la el Síndic?

  No. La Constitució espanyola recull el principi d'independència judicial, en virtut del qual solament els jutjats i tribunals poden exercir la funció de jutjar i fer executar la cosa jutjada. Per això, la llei reguladora del Síndic ens impedix entrar a examinar aquelles queixes sobre les quals està actuant un jutge. Per tant, per poder recórrer les decisions judicials, cal interposar els recursos que establixen les lleis processals.

  Allò que sí que es pot fer és formular una queixa pel funcionament de l'Administració de justícia (per exemple, a causa de les dilacions en la tramitació d'un procediment judicial).

 10. Necessite formular un recurs administratiu, me'l poden fer en el Síndic?

  No. En el Síndic no podem prestar la labor d'assessorament jurídic als ciutadans i, en conseqüència, tampoc no podem elaborar recursos contra multes o qualsevol altra resolució administrativa. Ara bé, sí que ens podeu formular una queixa quan l'administració corresponent no resol expressament, dins del termini i en la forma escaient, les reclamacions o els recursos que heu interposat.

Informació relativa a l'impagament de les ajudes i la seua prescripció

 1. Què passa si prescriu l’ajuda que m’han concedit?

  El dret al reconeixement, la liquidació i el pagament de les obligacions ja reconegudes prescriu al cap de quatre anys (article 18.1 de la Llei d’hisenda pública de la Generalitat Valenciana). És a dir, si ha transcorregut el termini de 4 anys des que es va notificar l’ajuda o subvenció i no se n’ha reclamat el pagament a l’administració corresponent, esta podria negar-se a pagar l’ajuda tot afirmant que ha prescrit. 

 2. Què puc fer perquè l’ajuda que m’han concedit i que encara no m’han pagat no prescriga?

  Per interrompre el còmput del termini assenyalat, pot presentar una reclamació davant de l’administració que li va reconéixer l’ajuda i exigir que li pague la subvenció que al moment oportú li va ser atorgada, abans que transcórrega el termini de quatre anys des que li van notificar el reconeixement de l’ajuda; per exemple, haurà de dirigir-se a la Conselleria d’Infraestructura, Territori i Medi Ambient per reclamar l’impagament per ajudes a l’habitatge/lloguer. Així, evitarà que opere el termini de prescripció legalment previst.

 3. Què pot fer el Síndic per mi davant d’una situació d’impagament? 

  A més de presentar la seua reclamació davant de l’administració que li va reconéixer l’ajuda, també pot presentar una queixa davant del Síndic de Greuges per aconseguir que este pagament es duga a terme d’una manera més àgil. 

Informe sobre Atenció i Protecció a les víctimes de violència de gènere. Juny 2017

Jornada: L'atenció a la salut mental infantojuvenilAlcacant, 29 novembre 2017

Observatori de la Vulnerabilitat del Síndic

Accés a la seu electrònica

Seu electrònica

 

© Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana