Ir al contenido principal

Carta de serveis: capítol I

Disposicions generals

Article 1. Objecte

La Carta de Serveis del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana té com a objecte explicar i difondre els serveis que presta a la ciutadania, els drets de les persones usuàries, els principis generals d'actuació, els compromisos de qualitat associats a cada servei i la tramitació de reclamacions o suggeriments que es puguen presentar en relació amb el propi funcioname nt del Síndic de Greuges.

Article 2. Àmbit d'aplicació

Les disposicions contingudes en esta Carta han de ser observades i aplicades per totes les persones que presten serveis en el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

Article 3. Règim jurídic

La normativa reguladora dels serveis prestats pel Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana és la següent:

  • Art. 38 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana (Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril).
  • Llei 11/1988, de 26 de desembre, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
  • Reglament d'Organització i Funcionament del Síndic de Greuges, aprovat mitjançant Resolució 126/III, de la Comissió de Peticions de les Corts, de 21 de setembre de 1993.
  • Instrucció de 25 de maig de 1995, del Síndic de Greuges, per la qual es creen i es regulen els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal existents en la institució.
  • Següent

Informe sobre Atenció i Protecció a les víctimes de violència de gènere. Juny 2017

Jornada: L'atenció a la salut mental infantojuvenilAlcacant, 29 novembre 2017

Observatori de la Vulnerabilitat del Síndic

Accés a la seu electrònica

Seu electrònica

 

© Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana